Oberta la convocatòria d'una borsa de treball de dinamitzador/a juvenil

12 de març de 2018

L’Ajuntament de Constantí ha obert la convocatòria per a la formació d’una borsa de treball per a la contractació d’un/a dinamitzador/a juvenil dins del projecte “TREKA”- Treball de Carrer a Constantí. La selecció dels aspirants es farà pel sistema de concurs oposició lliure, articulat en una primera fase de proves de coneixement de llengua i una prova pràctica; una segona fase de valoració dels mèrits al·legats; i per últim, una entrevista.

Per ser admès al procés selectiu cal estar en possessió del títol de tècnic/a corresponent a cicles formatius de grau superior o formació professional de segon grau que formin part de la familia de serveis socioculturals i a la comunitat. També seran vàlides aquelles titulacions superiors que siguin de l’àmbit social o educatiu.

Els aspirants que desitgin prendre part en aquesta convocatòria han de presentar sol·licitud d’acord amb el model que figura a seu electrònica de la corporació. Les sol·licituds s’han de presentar en el registre general de l’Ajuntament de Constantí en un termini de vint dies naturals comptats del següent al de la publicació de les bases al BOPT.   

 

[Veure totes les noticies]